Vytlačiť stránku

Zobrazenie cien

Bez ohľadu na to, či platbu vyžadujete hneď pri rezervácii alebo až neskôr, môžete pri službách a zdrojoch zobrazovať cenu. V rozvrhu môžete nastaviť zobrazenie pevných cien alebo sa ceny môžu vypočítať podľa pravidiel oceňovania alebo kritérií rezervácie – napr. podľa dĺžky rezervácie alebo hodiny.

Pevné ceny

Zdroje, ako je napr. ošetrenie, lekcie atď., môžu mať pevné ceny. V takom prípade nehrá rolu napríklad hodina alebo dĺžka ošetrenia či lekcie.

 1. Možnosti sa líšia podľa typu rozvrhu

  Zdrojový rozvrh

  V zdrojovom rozvrhu vyberte v sekcii Cena na záložke Zdroje požadovanú možnosť. Môžete buď vybrať rovnakú cenu pre všetky zdroje – Pevná cena – alebo môžete dať používateľom na výber zo zoznamu niekoľkých možností – Určené výberovým zoznamom

  Ak zvolíte výber zo zoznamu, objaví sa textové pole, kam môžete vypísať jednotlivé možnosti spolu s ich cenami – každá možnosť spolu s cenou musí byť na jednom riadku. Okrem krátkeho popisu a ceny môžete tiež uviesť dobu trvania v tvare H:MM alebo D:HH:MM (pozri tiež Nastavenia obmedzení rezervácií)

  Kapacitný rozvrh

  Pri kapacitných rozvrhov je možné uviesť východiskovú cenu pre nové sloty. K tomu je potrebné označiť Pridajte pole cena v „dialógu pri novom slote“ a nastaviť východiskovú cenu pre novo vytvorené sloty. Predvolenú cenu môžete pri vytváraní alebo úprave slotu upraviť, pevná cena teda môže byť pre každý slot iná

  Servisný rozvrh

  Pri servisných rozvrhoch je možné cenu špecifikovať pri každej zo služieb. Aby sa ceny zobrazovali v zozname služieb, je potrebné explicitne označiť možnosť Zobraziť stĺpec s cenou v zoznamoch dolu na karte Služby

 2. Kliknite na Uložiť zmeny. Dostanete sa späť na kartu Prehľad na obrazovke nastavení rozvrhu
Ak pri kapacitnom rozvrhu zmeníte predvolenú cenu, zmena sa nepremietne do už vytvorených slotov, ale len do novo vytvorených. Pri servisných a zdrojových rozvrhoch sa zmena ceny premietne do všetkých nových rezervácií.

Vypočítavané ceny

Ak ceny závisia na kritériách, ako je napr. dĺžka alebo čas začiatku rezervácie, sú potrebné vypočítavané ceny. Môžete napríklad automaticky zvýšiť cenu cez víkendy alebo znížiť cenu pri rezerváciách na poslednú chvíľu (last minute).

 1. Na záložke Zdroje v sekcii Cena vyberte požadovanú možnosť. Možnosti sa líšia podľa typu rozvrhu

  Zdrojový rozvrh

  Pri zdrojovom rozvrhu začnite tým, že označíte možnosť Závisí od dátumu, dĺžke alebo zdroji

  Kapacitný rozvrh

  Pri kapacitnom rozvrhu začnite definovaním základnej ceny pre výpočty. K tomu je potrebné označiť Pridajte pole cena v „dialógu pri novom slote“ a nastaviť východiskovú cenu pre novo vytvorené sloty. Základnú cenu možno v prípade potreby pre každý slot zmeniť pri vytváraní slotu

  Servisný rozvrh

  Pri servisnom rozvrhu je možné cenu špecifikovať pre každú zo služieb. Aby sa ceny zobrazovali v zozname služieb, je nutné explicitne označiť možnosť Zobraziť stĺpec s cenou v zoznamoch dolu na karte Služby

 2. Kliknite na Uložiť zmeny. Dostanete sa späť na kartu Prehľad na stránke nastavenia rozvrhu
 3. Vyberte opäť kartu Zdroje alebo Služby. V sekcii Cena by ste teraz mali vidieť prepínač pred voľbou, ktorú ste zvolili v kroku 1

Nastavenie základnej ceny

 1. Na karte Zdroje (alebo Služby) kliknite na odkaz „Nastaviť ceny“
 2. Vyberte, čoho sa základná cena týka – je možné nastaviť, aby sa cena počítala jednorazovo za rezerváciu alebo za jednotku času (minúta, polhodina, hodina, deň atď.). Formulár interaktívne vypočítava cenu pre zadaný čas a dátum
Nastavenia cien

Vytváranie pravidiel pre oceňovanie

Aby ste mohli definovať rôzne ceny pre rôzne zdroje alebo aby zdroje mohli závisieť na rôznych podmienkach, musíte definovať jedno alebo viac pravidiel. Tieto pravidlá sa vyhodnocujú postupne za sebou. Môžete tak vytvoriť akýkoľvek model oceňovania, ktorý si len možno predstaviť.

Každé pravidlo sa skladá z akcie a sady podmienok. Dostupné sú akcie od Nastaviť cenu k a Zvýšiť cenu o až po akcie ako Zaokrúhliť sumu na a Nastaviť ako nedostupné. Ak vytvoríte akciu bez akýchkoľvek podmienok, použije sa akcia vždy. Ak sú však nastavené podmienky, pravidlo sa použije len v prípade, že sú splnené všetky podmienky. Niektoré podmienky závisia na použitom type rozvrhu. Napríklad možnosť nastaviť inú cenu pre používateľov na čakacej listine je dostupná iba pre kapacitné rozvrhy.

Jednoduché pravidlo oceňovania

Pravidlá sa vyhodnocujú postupne za sebou. Ich poradie je možné meniť jednoducho pretiahnutím na požadované miesto v zozname. Môžete tiež pridať akciu Zastaviť pravidlá pre oceňovanie. Možno tak preskočiť sadu pravidiel, napríklad pretože majú platiť len cez víkendy.

V pravidlách oceňovania možno tiež implementovať zálohy, tj. používateľom sa síce zobrazí celková cena, bude od nich však vopred vyžadovaná iba platba zálohy a zvyšok doplatí neskôr.

Nastavenia zálohy

Pokiaľ je v rozvrhu aspoň jedno vlastné pole, budú povolené dve ďalšie akcie: „pridať hodnotu poľa“ a „pridať hodnotu poľa k sume“. Pomocou týchto dvoch akcií je možné vytvárať pravidlá oceňovania, ktoré berú do úvahy hodnoty zadané používateľom. Zákazník môže napríklad špecifikovať počet detí na oslave a podľa toho je mu následne poskytnutá zľava.

Po nastavení nejakého pravidla oceňovania, na karte Prehľad na stránke Nastavenie sa vám zobrazí odkaz „Nastaviť ceny“, aby ste sa nabudúce na obrazovku pre nastavenie oceňovania dostali rýchlejšie.

Delenie času

Nastavenie ceny za časovú jednotku pri zdrojových alebo servisných rozvrhoch môže byť postupne celkom neprehľadné. Ako príklad uvažujme situáciu, kedy chceme, aby víkendové rezervácie boli za dvojnásobnú cenu oproti ostatným rezerváciám. Pri vytvorení rezervácie, ktorá obsahuje jeden víkendový deň a jeden pracovný deň, si môžete všimnúť, že systém použije vyššiu cenu správne iba pre víkendový deň. Tieto výpočty môžu byť pomerne zložité, najmä pri použití niekoľkých pravidiel s obdobiami, ktoré sa navzájom prekrývajú.

Pri použití jednotnej ceny za celú rezerváciu sa použije len cena vypočítaná podľa času začiatku a delenie času sa neuplatňuje. To isté platí aj pre sloty v kapacitnom rozvrhu: jediný čas, ktorý sa použije, je čas začiatku slotu, a to aj v prípade, že slot presahuje niekoľko období. Kapacitný rozvrh však umožňuje nastavenie rôznych základných cien pre jednotlivé sloty, čo v zdrojových a servisných rozvrhoch nie je tak jednoduché.