Vytlačiť stránku

Všeobecné nastavenia

Na úrovni účtu môžete zmeniť predvolený formát dátumu a času, rovnako ako časovú zónu a predvolený jazyk. Dokonca môžete zmeniť výraz, ktorý systém používa, aby pre vašich užívateľov používal niečo vhodnejšie, napríklad „študenti“.

Regionálne nastavenia

Pokiaľ chcete zmeniť niektoré regionálne nastavenia, môžete tak urobiť prostredníctvom Nastavenia vzhľadu. Tu môžete zvoliť formát času a dátumu, ktorý chcete používať vo vašich rozvrhoch. Ďalej môžete určiť, ktorý deň by mal byť nastavený ako prvý deň v týždni. Ak napríklad zvolíte „Sobota“, úplne ľavý stĺpec v zobrazení Týždeň bude Sobota namiesto predvolenej hodnoty regiónu.

Protredníctvom Regionálnych možností môžete tiež v prípade potreby zmeniť predvolený jazyk a krajinu. Časová zóna je nastavená v súlade s nastavením krajiny. Pokiaľ sú ale vaši používatelia v rôznych časových zónach, môžete nakonfigurovať systém SuperSaaS tak, aby tiež zobrazoval časy v časovej zóne používateľov. Kým kalendár bude vždy zobrazený v základnej časovej zóne účtu, časy schôdzok sa zobrazia v dvoch zónach.

Nastavenia podpory časovej zóny

Pokiaľ chcete nastaviť podporu časovej zóny, je potrebné zabezpečiť, aby bola správne nastavená časová zóna vášho účtu. Administrátor a používatelia, ktorí nie sú prihlásení, uvidia časy v tejto zóne. Pokiaľ zaškrtnete voľbu Umožniť používateľom zobraziť čas vo svojej časovej zóne, každý používateľ uvidí ďalšie nastavenie časovej zóny pri registrácii. Existujúci používatelia môžu zmeniť svoju časovú zónu prostredníctvom odkazu Vaše nastavenia v pravom hornom rohu stránky. Môžete tiež nastaviť nastavenie časovej zóny pre jednotlivých používateľov prostredníctvom Používatelia správa.

Základná časová zóna Výber časovej zóny

Použitie rozvrhu v inej časovej zóne

Predpokladajme, že váš účet je nastavený na Východný čas USA. Keď používateľ z Japonska, ktorý má časovú zónu nastavenú na Japonský štandardný čas, navštívi váš rozvrh, uvidí oba časy zobrazené v kontextovom okne, keď klikne na váš rozvrh. Ak čas zahŕňa rôzne dátumi, doplní sa k času tiež dátum. Ak navyše schôdzka zahŕňa viac časových zón, bude sa s nimi tiež zaobchádzať správne, s názvami časových zón uvedenými vedľa každého času. K tomu môže dôjsť napríklad v prípade, kedy viacdenná schôdzka začína, keď je platný letný čas (DST), a končí o niekoľko dní neskôr, keď už neplatí. Pri výpočte rozdielu časovej zóny systém automaticky zohľadní rozdiely spôsobené obdobiami letného času vo vašom mieste a v mieste používateľa. Duálny čas sa tiež zobrazí vo všetkých e-mailových oznámeniach a pripomienkach.

Schôdzka len s časom Schôdzka s dátumom a časom
Všimnite si, že časy v kalendári sú vždy zobrazené v základnej časovej zóne a že duálne zobrazenie času je dostupné iba používateľom, ktorí sú prihlásení a nastavili si inú časovú zónu než základnú časovú zónu. Toto správanie sa líši od väčšiny ostatných programov s kalendármi, ktoré majú tendenciu zobrazovať časy len pre vlastnú časovú zónu používateľa.
Majte na pamäti, že základná časová zóna ovplyvňuje informácie odoslané do pripojených programov s kalendármi, ako je Outlook alebo Google Calendar, a importované z týchto programov. Dalšie informácie, viď Synchronizácia s inými programmi s kalendármi.

Terminológia

Prostredníctvom Nastavenia vzhľadu môžete definovať alternatívny výraz pre používateľov. Ak si napríklad zvolíte študent, bude v každom dialógovom okne, na stránke pomocníka, e-mailu a systémovom odkaze použité namiesto vašich používateľov slovo „študenti“. Majte na pamäti, že sa jedná o nastavenie pre celý účet, ktoré sa bude vzťahovať na všetky rozvrhy v rámci vášho účtu.

Pri výbere prispôsobenej možnosti (ostatné:       ) zadajte výraz v jednotnom čísle. Systém SuperSaaS ho automaticky prevedie na množné číslo, kde to má význam. Kým väčšinu anglických plurálov pozná, nie je dokonalý a pravdepodobne si neporadí s cudzími slovami. V takom prípade môžete prepísať predvolený prevod do množného čísla zadaním jednotného a množného čísla výrazu, oddelené čiarkou. Pri jazykoch, ktoré vyžadujú úpravu viet podľa rodu, môžete označiť rod tohto výrazu predponou ª (značka ženského rodu), º (značka mužského rodu) alebo (značka stredného rodu).

Prostredníctvom Nastavenia > Zdroje môžete zvoliť výraz používaný na opis záznamu vo vašom rozvrhu. Môžete vybrať jednu z ponúkaných možností alebo zadať prispôsobený výraz, a to ako v jednotnom, tak aj v množnom čísle, oddelené čiarkou.