*
*
*
*
Ulica, číslo domu, PSČ, Mesto
*

Členstvo v združení je založené na báze dobrovoľnosti. Členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a tiež právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky i v zahraničí.

2. Záujemca o členstvo v občianskom združení musí splniť nasledovné podmienky:

a. zaplatiť členský príspevok v sume ustanovenej týmito stanovami,

b. súhlasiť so stanovami združenia,

c. vyplniť  a podpísať členskú prihlášku a doručiť ju správnej rade združenia.

3. Členstvo vzniká doručením podpísanej členskej prihlášky spolu s dokladom o zaplatení členského príspevku v správnej rade. V prípade právnickej osoby túto zastupuje jej štatutárny zástupca, príp. osoba na to splnomocnená štatutárnym orgánom.

4. Členský príspevok na bežný kalendárny rok je 10 eur. Členský príspevok záujemcu o prijatie za člena je splatný spolu s doručením členskej prihlášky správnej rade, a to v plnej výške bez ohľadu na to, kedy záujemca počas roka o členstvo žiada. Členský príspevok člena združenia na bežný kalendárny rok v sume 10 eur je splatný vždy do 31. marca toho – ktorého roka, za ktorý sa príspevok platí.

Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s. Šaľa Číslo účtu: SK2111110000001214599009

Variabilný symbol: 2010

Špecifický symbol: rok platby členského 

Do poznámky: Meno priezvisko - členský poplatok

Svojím podpisom dobrovoľne sprístupňujem vyššie uvedené osobné údaje OZ VEČANIA a súhlasím s ich spracovaním a použitím v rozsahu uvedených vo formulári za účelom zúčastnenia sa zájazdu a vybavenia cestovného poistenia, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Svojím podpisom vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. Zmenu informácií som povinný/-á oznámiť včas.

Svojím podpisom vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a so všetkými náležitosťami zájazdu a potvrdzujem, že som všetkým informáciám porozumel/-a.